Aptartas Ceikinių bažnyčios atstatymas

Balandžio 28 dieną Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis  susitiko  su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu ir aptarė Ceikinių bažnyčios atstatymo, būtinų dokumentų sutvarkymo klausimus. Arkivyskupijoje vykusiame susitikime taip pat dalyvavo Ignalinos parapijos klebonas Vidas Smagurauskas ir Mielagėnų klebonas Marijonas Savickas. Kaip žinia, Ceikinių krašto žmonės, pasisakydami už bažnyčios atstatymą,  surinko 1,5 tūkst. parašų, taip pat ėmė rinkti aukas, pradėjo gabenti statybines medžiagas. Toks žmonių entuziazmas neliko nepastebėtas.  Kaip po susitikimo sakė meras Henrikas Šiaudinis, ypač optimistiškai yra nusiteikęs klebonas Marijonas Savickas. Jis tikisi atstatyti bažnyčią ir dar šiemet parapijiečius į pamaldas sukviesti po stogu. 

Pareiškėjai raginami atnaujinti valdų duomenis

Pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramos gavėjams pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones primename, kad iki metų pabaigos būtina atnaujinti valdos registracijos duomenis. Šiemet dar neatnaujinusieji savo valdos duomenų turėtų suskubti tai padaryti iki gruodžio 31 dienos.

Skirdama Europos Sąjungos (ES) ir valstybės paramą, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vadovaujasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamuose registruose ir informacinėse sistemose pateikiamais pareiškėjų duomenimis. Duomenis ŽŪIKVC teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir naudmenų valdų registras (Valdų registras), todėl svarbu, kad ūkininkai laiku atnaujintų savo valdų informaciją. Atnaujinti valdos registracijos duomenis Valdų registre privaloma kartą per kalendorinius metus.

Jei įvyko pasikeitimų, susijusių su valda, pavyzdžiui, pasikeitus valdytojui, partneriui, pagrindinei ekonominei veiklai ar bet kuriam žemės sklypui, duomenis Valdų registre būtina atnaujinti per 30 dienų. Dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, galima pateikti seniūnijos, konsultavimo biuro darbuotojui arba teikti rašytinį prašymą ir atitinkamų valdos duomenų pakyčius patvirtinančių dokumentų kopijas ŽŪIKVC.
Seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotoją būtina informuoti ir tuo atveju, jeigu nuo paskutinio duomenų Valdų registre atnaujinimo iki paraiškos pateikimo su valda susijusių pasikeitimų nebuvo. Tada paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) nurodoma, kad pareiškėjas atnaujina valdos duomenis.

Vėluojant kyla rizika prarasti paramą

Nors sankcijų už pavėluotą valdos duomenų registraciją nenumatyta, laiku valdų duomenų neatnaujinę pareiškėjai rizikuoja prarasti teisę į jiems priklausančią paramą.

Laiku neatnaujinus valdos duomenų, ŽŪIKVC gali inicijuoti valdos išregistravimą. ŽŪIKVC išregistravus valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas prarastų teisę į jam priklausiusią paramą. Tuo atveju, kai iki šios datos pareiškėjui parama ar jos dalis jau išmokėta, pareiškėjas privalėtų lėšas grąžinti. Tačiau šis reikalavimas netaikomas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ dalyviams.

Jei valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės arba mirus valdytojui ir per devynis mėnesius neatsiradus paveldėtojui, kuris tęstų ekonominę veiklą, ŽŪIKVC turi teisę savarankiškai išregistruoti valdą. Išregistruotinos valdos peržiūrimos kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.

Parama – tik neturintiesiems skolų

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) dalyviai, norintys sulaukti jiems patvirtintų paramos lėšų, privalo būti sumokėję visus reikiamus mokesčius Valstybiniam socialinio draudimo fondui („Sodrai“) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Įsiskolinimų turintiems pareiškėjams parama nebus pervedama. Su minėtomis institucijomis dar nespėję atsiskaityti asmenys raginami tai padaryti kuo greičiau.

Neturėti įsiskolinimų „Sodrai“ ir VMI ypač svarbu šiemet paraiškas pateikusiems su plotu susijusių KPP priemonių dalyviams.

Jau š. m. gruodžio pabaigoje bus pradėta mokėti parama pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Kad gautų išmokas, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal šią priemonę, privalo būti sumokėję mokesčius „Sodrai“.

Juridiniai asmenys negali turėti įsiskolinimų „Sodrai“ ir VMI. Ši nuostata negalioja valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamoms įstaigoms, taip pat juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atidėti mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.

Pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones parama bus mokama nuo 2016 m. sausio. Jiems, kaip ir visų KPP priemonių dalyviams, taip pat keliamas reikalavimas neturėti įsiskolinimų valstybės biudžetui.
Nepamiršti atnaujinti duomenų

NMA specialistai taip pat primena, kad, jeigu pasikeitė banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys, būtina atnaujinti šią informaciją. Pamiršęs tai padaryti laiku, paramos gavėjas gali nesulaukti paramos išmokos.

Greitai ir patogiai atnaujinti savo duomenis galima NMA informaciniame portale. Čia pareiškėjai taip pat gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų administravimo procesą.

Kokybiškų produktų tiekėjai dar gali kreiptis paramos

Iki š. m. gruodžio 31 d. dar galima teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia pareiškėjų dėmesį, kad gruodžio 3 d. įsigaliojo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atnaujintos priemonės įgyvendinimo taisyklės, ir supažindina pareiškėjus su svarbiausiomis naujovėmis.

Parama teikiama pagal tris KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ veiklas: „Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų gamybos kontrolė“, „Įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos“ ir „Metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje“.

Į finansavimą gali pretenduoti nustatyta tvarka valdą įregistravę ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, turintys kiekvienoje iš remiamų veiklų dalyvauti būtiną sertifikatą, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Lijanos Kecorienės teigimu, viena iš naujovių atnaujintose priemonės įgyvendinimo taisyklėse – patikslinta sąvoka „išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai“ (IKP).

IKP tapo NKP

„Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas: ekologiškų produktų gamybos sistemą, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistemą ir nacionalinę maisto kokybės sistemą. Pastarosios produkcijai visu ankstesniu programavimo laikotarpiu ir iki šiol buvo taikyta sąvoka „IKP“ – išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai. Pasikeitus taisyklėms, išskirtinės kokybės produktas vadinamas pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintu produktu (NKP)“, – atkreipia dėmesį specialistė.

L. Kecorienė pabrėžia, kad produktų, kuriems auginti ir (arba) gaminti reikalingas sertifikatas (anksčiau – IKP, dabar – NKP), grupė nesikeičia. Jai priklauso medus, perdirbti grūdų produktai, paukštiena, triušiena, aviena, kitų rūšių mėsa ir jos gaminiai, pienas ir jo gaminiai, kiaušiniai, vaisiai, uogos, daržovės ir jų perdirbti produktai.

Reikalaujama konkrečių profesinių žinių

Kitas, anot specialistės, svarbus pokytis – nuo šiol paraiškas pagal KPP priemonę teikiantys ūkininkai turi būti išklausę apibrėžtas mokymų programas.

„Ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo pareiškėjas privalo būti baigęs Programos „Leader“ ir su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi susijusias Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas“, – teigia L. Kecorienė. Pasak jos, anksčiau mokymų programos nebuvo taip aiškiai apibrėžtos.

Parama – iki 5 metų

Parama pagal šią KPP priemonę teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams teikiama parama siekia iki 2998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2776 Eur, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2895 Eur per metus.

Paramos lėšomis, atsižvelgiant į pasirinktą veiklos sritį, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
Taip pat kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (arba) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Būtina surinkti minimalų balų skaičių

Ar naujuoju programiniu laikotarpiu pareiškėjui bus skiriama parama, lemia paraiškos atitiktis KPP priemonės taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, už ją suteikiama balų. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50.

„Jeigu vertinant paraiškas nustatoma, kad jos nesurinko mažiausiai 50 balų, jos atmetamos ir toliau nevertinamos“, – pabrėžia L. Kecorienė. Specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad nuo šiol paraiškos įvertinamos per 30 darbo dienų nuo paraiškų surinkimo termino pabaigos.

Paramos paraiškas iki paskutinės metų dienos priima ir registruoja teritoriniai agentūros paramos administravimo skyriai. Jų adresai nurodyti NMA interneto svetainėje www.nma.lt

Draudžiama skleisti mėšlą ir srutas

Nacionalinė mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento darbuotojai šiuo metu tikrina, ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonių dalyviai laikosi tręšimo sąlygų ir terminų. Primenama, kad šiemet nuo kalendorinės žiemos pradžios, t.y. gruodžio 1 d., laukuose draudžiama skleisti mėšlą ir srutas. Taip siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Draudimas skleisti mėšlą ir srutas šaltuoju metų laiku galioja visose Europos Sąjungos šalyse.

Pernai mėšlo ir srutų skleidimo nuostatomis papildyta kompleksinės paramos reikalavimų Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų dalis.  Patikros vietoje metu nustačius šių nuostatų nesilaikymą, fiksuojamas ne tik kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimas bet ir pagrindinių KPP reikalavimų nesilaikymas. Paramos gavėjui taikoma sankcija – pagal atitinkamą KPP priemonę jam skirtos paramos dydis mažinamas 1 proc.

Vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą metodika, mėšlo ar srutų paskleidimas po nustatyto termino prilygsta sunkiam, didelio masto ir nepastovios poveikio trukmės pažeidimui. Nors jis nėra traktuojamas kaip tyčinis, tyčiniam gali būti priskirtas pakartotinis pažeidimas.

Sankcijos už pakartotinį pažeidimą dydžiui pasiekus 15 proc., paramos gavėjas informuojamas, kad dar kartą nustačius pažeidimą, šis bus laikomas tyčiniu, o paramos gavėjui bus pritaikyta tris kartus didesnė sankcija (apskaičiuojama dauginant ankstesniais metais taikytos sankcijos dydį iš trijų).

Apie piktnaudžiavimo ES ir valstybės parama žemės ūkiui, neskaidrias NMA darbuotojų veiklas ar kitų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui galima informuoti „Pasitikėjimo linijos“ tel. (8 5) 260 7901 arba užpildant specialią lentelę NMA interneto svetainėje.

2015-ieji – išskirtiniai paramos kaimui metai

2015 metų pabaiga – ypač aktyvus metas Europos Sąjungos (ES) ir valstybės paramą kaimo plėtrai administruojančiai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones surinkta beveik 95 tūkst. tūkst. paramos paraiškų, baigiamas ankstesnysis finansavimo laikotarpis, intensyviai planuojami ateinantieji metai. Naujasis programinis laikotarpis pareiškėjams ir agentūros specialistams atneša nemažai naujų iššūkių, tačiau tikimasi, kad vis glaudesnis abipusis bendradarbiavimas ir ankstesniojo laikotarpio patirtis padės juos sėkmingai įveikti.

Šiuo metu NMA intensyviai darbuojasi užbaigdama 2007–2013 m. programinio laikotarpio įgyvendinimą. Visi apmokėjimai paramos gavėjams turi būti atlikti iki gruodžio 31 dienos, bet galutinis rezultatas priklausys ir nuo pačių projektų vykdytojų įdėtų pastangų – ar jie laikėsi prisiimtų įsipareigojimų, tinkamai įgyvendino projektus, laiku pateikė reikalingus dokumentus. Visgi, jau šiandien aišku, kad iki metų pabaigos gavėjus pasieks 2,286 mlrd. Eur – taigi, galima konstatuoti, kad programa įgyvendinta sėkmingai. 

Tuo pat metu administruojamos ir naujojo laikotarpio paraiškos, skirstoma bei pradėta mokėti parama. Kaimo  plėtrai 2014–2020 metais skirta 1,977 mlrd. Eur paramos lėšų, o iš jų 2015 metų kvietimams – 650 mln. Tai apie trečdalis viso laikotarpio paramos sumos, o kartu – ir didelė atsakomybė NMA.

„Laikotarpio pradžioje žengti žingsniai siekiant, kad 2014–2020 m. parama būtų panaudota skaidriai ir efektyviai: parengti teisės aktai, padėsiantys iš anksto užkirsti kelią galimiems pažeidimams, pavyzdžiui, dirbtinių sąlygų paramai gauti sukūrimas, sukurtos naujos elektroninės paslaugos, tokios kaip projektų vykdytojų pirkimų skelbimo sistema,“ – sako NMA direktorius Erikas Bėrontas.

Jis pabrėžia, kad NMA ir toliau sieks užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams paprastinant paramos administravimo procesus, plečiant elektronines paslaugas, įsiklausant į pareiškėjų ir paramos gavėjų lūkesčius.

Poreikis paramai išlieka didelis

Vien per šiuos metus NMA pateikta daugiau kaip 95 tūkst. paramos paraiškų, o nuo 2014-2020 m. paramos laikotarpio pradžios – beveik 167 tūkst. paraiškų. Nors didžiąją dalį šių paraiškų sudaro su plotu susijusios KPP priemonės, kurioms paramos galima kreiptis deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, didžiausi iššūkiai, tekę agentūrai, susiję su investicinėmis priemonėmis. Tai priemonės, pagal kurias mokama parama už atliktas investicijas, prisidedančias prie kaimo plėtros, žemės ūkio modernizavimo. 

Nemaža dalis tokių paramos priemonių šiais metais susilaukė didžiulio pareiškėjų susidomėjimo, o tai liudija ir toliau išliekantį finansinės paramos poreikį kaimiškose vietovėse. Paramai pagal KPP veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti paraiškas pateikė 2030 pareiškėjų, pagal veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – 1379 paraiškos vien per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą (antrasis vyksta iki gruodžio 18 d.).  Aktyvumu pasižymėjo ir smulkieji ūkininkai (304 paraiškos), miškininkai (vien miško ekosistemų atkūrimui ir gerinimui – 264 paraiškos), kaimo gyventojai, keičiantys asbesto stogus (net 1502 paraiškos).

Visų šių pareiškėjų prašomos paramos sumos ženkliai viršijo numatytas skirti, todėl galėjo būti vertinama kur kas mažiau paraiškų, nei pateikta. Pavyzdžiui, pagal veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – 345 iš 1379 pateiktų, pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – 990 iš 2030 pateiktų, pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ – 804 iš 1502.

Naujas finansinis laikotarpis atnešė daug svarbių pokyčių ir naujovių tiek pareiškėjams, tiek NMA specialistams. Vieniems reikėjo pagal naujas paramos įgyvendinimo taisykles tinkamai parengti ir pateikti paramos paraiškas, verslo planus, kitiems – jas įvertinti atsižvelgiant į naują paraiškų vertinimo metodiką, naujus teisės aktus. Atsižvelgdama į auditų pastabas praeitame finansiniame laikotarpyje bei sugriežtėjusius ES teisės aktus, Žemės ūkio ministerija atitinkamai aiškiau ir tiksliau reglamentavo nacionalinį teisyną. Tuo pačiu NMA prašo pareiškėjų pateikti detalesnę informaciją, dažniau kreipiasi dėl paraiškose pateiktų duomenų tikslinimo. Nauja ir tai, kad 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu pateiktoms paraiškoms skiriami balai pagal taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, o, prašomos paramos sumai viršijus skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Taip užtikrinama, kad paramą gaus tik gyvybingiausi, geriausi projektai.

Baigiantis metams, jau galima apibendrinti pirmuosius rezultatus. Parama patvirtinta beveik 300 jaunųjų ūkininkų, nemaža dalis jų jau sulaukė avansinių išmokų. 748 kaimo gyventojai galės pasikeisti asbesto stogus. Baigiamos vertinti paraiškos pagal veiklas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“,  „Parama smulkiesiems ūkiams“. Pagal veiklą „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įvertintos beveik visos, 144, paraiškos.  Įpusėjo paraiškų vertinimas ir pagal kitas paramos programas.

Taigi, naujaisiais, 2016 metais, paramos gavėjai jau turėtų pajusti realią naujojo laikotarpio paramos naudą. Kaip ir visas mūsų kraštas. Kitų metų pradžioje baigus vertinti jau pateiktas vietos plėtros strategijas, kaimų bendruomenės ir toliau galės vykdyti projektus savo regionuose, neabejotinai prisidėsiančius prie jų augimo. Netrukus turėtų būti pradėti tiesti ir paramos lėšomis finansuojami keliai – jau patvirtintas jų sąrašas.

Avansai pasiekė didesnį nei kada nors skaičių ūkininkų

Ūkininkai šiemet pateikė 136 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones gauti. Tiesioginių išmokų avansai – svarbi jų pajamų dalis. Šiemet tokių išmokų sulaukė daugiau nei kada nors anksčiau – net 94 proc. – pareiškėjų (palyginimui, praėjusiais metais avanso sulaukė 73 proc.).  Taigi šiais metais avansinės išmokos išmokėtos beveik visiems, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Avansų negavo tik tie, kurių paraiškose nustatyta neišspręstų neatitikimų ir klaidų, dėl kurių mokėjimai nebuvo galimi, vadovaujantis teisės aktais.

Verta paminėti, kad sprendimą išmokėti tiesioginių išmokų avansą jau nuo spalio 16 d. priėmė tik Lietuva. Pavyzdžiui, Estija ir Lenkija avanso mokėti ūkininkams nemokėjo, o Latvijoje avansas buvo mokamas nuo lapkričio 1 d.

Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. turi būti išmokėta likusi išmokų dalis, tačiau NMA likusią paramą pareiškėjams išmokėti sieks dar iki balandžio pabaigos. Tuo tarpu negavusieji tiesioginių išmokų avansinės dalies pareiškėjai visą jiems skirtą išmokos sumą gaus iš karto. Šiuo metu jau išmokėta apie 259 mln. Eur tiesioginių išmokų. Taigi avansines ir (arba) galutines išmokas gavo net 95 proc. pareiškėjų. 
Paskutinėmis šių metų dienomis pareiškėjus pasieks KPP išmokos už mažiau palankias ūkininkauti vietoves, o naujųjų metų sausio mėnesio paskutinę savaitę bus pradėtos mokėti išmokos pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones, taip pat bus toliau tęsiamas tiesioginių išmokų mokėjimas.
Pažanga elektroninėje erdvėje

NMA derinasi prie internetiniu raštingumu miestelėnams nenusileidžiančių šiuolaikinių žemdirbių poreikių. Reikšmingą dalį paslaugų agentūra jau perkėlė į elektroninę erdvę. Tai ne tik prisideda prie strateginio tikslo didinti paramos administravimo skaidrumą, bet ir mažina biurokratiją, efektyviai taupo klientų ir darbuotojų laiką.

Nuolat tobulinamame informaciniame portale pareiškėjai gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų būseną, matyti viešai skelbiamus pareiškėjų ir paramos gavėjų – NMA administruojamų KPP priemonių ir kitų programų dalyvių –  sąrašus, teikti paraiškas importo ar eksporto licencijoms gauti.

Interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ viešai skelbiant informaciją apie vykdomus pirkimus, skelbimo nereikia publikuoti laikraštyje. Projekto vykdytojo informaciją patikrina NMA darbuotojai – tai leidžia išvengti įvairių klaidų. Čia sudaromos sąlygos skelbimą pamatyti didesniam potencialių tiekėjų skaičiui. Tai investicinių KPP projektų vykdytojams leidžia pasirinkti patikimus ir geriausiai jų poreikius atitinkančius pasiūlymus.

Šių metų viduryje pradėjo veikti informacinė sistema ŽŪMIS. Naudodamiesi šia sistema, pareiškėjai ir paramos gavėjai gali teikti paraiškas investicinei paramai gauti, mokėjimo prašymus, projektų įgyvendinimo ataskaitas, naudotis kitomis www.zumis.lt galimybėmis. 2015 m. sudarytos galimybės elektroniniu būdu kreiptis paramos pagal 8 priemones. Naujaisiais metais priemonių skaičius augs. O jau nuo šių metų lapkričio KPP investicinių priemonių dalyviai projektų ataskaitas ir susijusius dokumentus privalo teikti tik elektroniniu būdu.

Internetu – ne tik dokumentų tvarkymas

Šiemet NMA interneto svetainę papildė keli praktiniai įrankiai. Pavyzdžiui, žalinimo skaičiuoklė, leidžianti pareiškėjui patogiai ir greitai apskaičiuoti, ar jo ūkis atitinka žalinimo reikalavimus. Skaičiuoklė naudinga ir ūkininkams, planuojantiems savo pasėlių plotus.

Naujoje www.nma.lt skiltyje „Statistikos žemėlapis“ pateikiami pagal konkrečias KPP priemones ir kitas paramos programas surinktų paraiškų skaičiai, jose prašoma paramos suma, patvirtintų paraiškų, įgyvendintų projektų kiekis, skirtos ir išmokėtos paramos suma. Čia galima rasti informaciją apie atliktas patikras, nustatytus pažeidimus, sužinoti „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų skaičių. Galima palyginti pasirinktų savivaldybių duomenis. Tai pravartu ne tik žemdirbiams, bet ir savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojams, žiniasklaidai, visuomenei. Taip pat čia galima rasti ankstesnio laikotarpio įgyvendintų projektų pagal kai kurias priemones žemėlapį. Ateityje jį planuojama papildyti projektais, įgyvendintais pagal 2014–2020 m. programą.

Interneto galimybes NMA sėkmingai išnaudoja ir už savo „virtuvės“ ribų. Šiemet surengti keli praktiniai seminarai bendradarbiaujant su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Kultūros ministerijos įgyvendinamu projektu „Bibliotekos pažangai 2“. Jo tikslas – sustiprinti šalies bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius, pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

Surengtos tiesioginės transliacijos internetu, kurių metu NMA specialistai pasakojo apie paramos administravimo aktualijas ir KPP priemones, dalinosi praktiniais patarimais. Stebėti vaizdo konferencijas turėjo galimybę tūkstančiai šalies gyventojų. Jie ne tik klausėsi aktualios, iš pirmų lūpų perteikiamos informacijos, bet ir galėjo realiu laiku užduoti rūpimus klausimus ir čia pat sulaukti atsakymų.

Tobulės toliau

Naujaisiais 2016 metais ir toliau bus orientuojamasi į klientams teikiamos kokybės, patogumo, informacijos pasiekiamumo didinimą. Toliau augs elektroninių paslaugų ir jų funkcijų spektras, bus tobulinama agentūros interneto svetainė, numatoma reguliariai organizuoti šiemet pasiteisinusias gyvas vaizdo konferencijas internetu. Planuojama ir daugiau patobulinimų, bus atsižvelgta į klientų apklausų metu nustatytus svarbiausius poreikius.

Artimiausiu metu bus patvirtintas 2016 m. paraiškų rinkimo grafikas.